ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Αυγά κλωβοστοιχίας: Τελευταία προειδοποίηση στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη σε δέκα κράτη-μέλη τα οποία δεν εφήρμοσαν ορθά την οδηγία 1999/74/EK που θεσπίζει απαγόρευση της χρήσης μη διευθετημένων κλωβών για τις ωοπαραγωγούς όρνιθες.

Το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, Ιταλία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία και η Πορτογαλία επιτρέπουν ακόμη τη χρήση μη διευθετημένων κλωβών για τις ωοπαραγωγούς όρνιθες, παρότι η απαγόρευση, για την οποία τους είχαν δοθεί 12 έτη για να προετοιμαστούν, τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2012. Η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης αποτελεί το επόμενο βήμα στη διαδικασία, πριν από την παραπομπή στο Δικαστήριο της Ε.Ε..

Από την 1η Ιανουαρίου του 2012, η οδηγία 1999/74/ΕΚ προβλέπει ότι όλες οι ωοπαραγωγοί όρνιθες θα πρέπει να διατηρούνται σε «διευθετημένους κλωβούς» με συμπληρωματικό χώρο για να φωλιάζουν, να σκαλίζουν και να κουρνιάζουν ή σε εναλλακτικά συστήματα. Σύμφωνα με την οδηγία, μπορούν να χρησιμοποιούνται κλωβοί, μόνο εάν προσφέρουν σε κάθε όρνιθα τουλάχιστον 750 cm² επιφανείας δαπέδου, φωλιά, στρωμνή, κούρνιες και διατάξεις ξυσίματος των νυχιών, που να επιτρέπουν στις όρνιθες να ικανοποιούν τις βιολογικές ανάγκες τους, καθώς και τις ανάγκες συμπεριφοράς τους.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τα κράτη-μέλη τα οποία συμμορφώθηκαν με τους κανόνες. Εντούτοις, η πλήρης συμμόρφωση από όλα τα κράτη-μέλη έχει ουσιώδη σημασία για την αποφυγή στρεβλώσεων αγοράς και αθέμιτου ανταγωνισμού. Όσα συνεχίζουν να επιτρέπουν τη χρήση «μη διευθετημένων κλωβών» θέτουν σε μειονεκτική θέση τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις για να συμμορφωθούν με τα νέα μέτρα. Για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν ότι οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ακόμη «μη διευθετημένους κλωβούς» έχουν υποστεί μετατροπές ή έχουν κλείσει.

Ιστορικό του φακέλου

Η πολιτική απόφαση για την απαγόρευση των μη «διευθετημένων κλωβών» ελήφθη το 1999. Τα κράτη-μέλη είχαν στη διάθεσή τους δώδεκα έτη για να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα και την εφαρμογή της οδηγίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής, τα προαναφερθέντα κράτη-μέλη δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε..

Δεν εστάλησαν αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη Λετονία, δεδομένου ότι η Επιτροπή αξιολογεί συμπληρωματικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη-μέλη, όπου αναφέρεται ότι έχουν τώρα πλήρως συμμορφωθεί με τους κανόνες.

Τα επόμενα βήματα


Το αίτημα της Επιτροπής διατυπώνεται με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, σύμφωνα με τις διαδικασίες παράβασης της Ε.Ε.. Εάν τα υπ' όψιν 10 κράτη-μέλη δεν ενημερώσουν την Επιτροπή, εντός δύο μηνών, για τα μέτρα που έλαβαν, ώστε να συμμορφωθούν πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή δύναται να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: